home
MÄRKLIN  KATALOGE  AUS  DEN  50ER  JAHREN
MÄRKLIN  CATALOGS  FROM  THE  50'S
contact

 

D50 1950
(€110,-)
(€160,- ebay 2011)

D51 1951
(€100,-)

(€106,- ebay 2011)
D52 1952
(€100,-)
     
D53 1953
(€90,-)
D54 1954
(€90,-)
D55 1955
(€80,-)
     
D56 1956
(€75,-)
D57 1957
(€70,-)
D58 1958
(€70,-)
     
   
D59 1959 Jubileums Katalog
(€75,-)
   


zurück zu dem Märklin Katalog Übersicht

back to the Märklin catalog index